آدمی یا جانور؟

چیست ؟ چیست فرق آدمی با جانور ؟! تا که می نازد به خود از آن بشر ؟
آدمی را گر نبود این امتیاز بود بیش از جانور غرق نیاز
هست این نیروی ممتاز بشر عقل دوراندیش و آینده نگر
در شگفتم من چرا این برتری گشته در او مایه ی وحشی گری ؟!
درطبیعت بی گمان هرجانور هست هنگام سیری بی خطر
من نمی دانم چرا نوع بشر وقت سیری می شود خونخوارتر !!!
درمیان جنگل دور و دراز هیچ حیوانی دیده ای تو بچه باز ؟!
هیچ شیر دیده ای در بیشه زارجمع شیران را کشد بالای دار ؟!
هیچ گرگی بوده کز بهر مقامگرگها را کرده باشد قتل عام ؟!
هیچ ماری دیده ای با زهر خود کُشته ها برپا کند در شهر خود ؟!
هیچ میمون ساخته بمب اتمتا که هستی را کند از صحنه گُم ؟!!!
دیده ای هرگز الاغی باربر مین گذارد کار زیر پای خر ؟!
هیچ اسبی دیده ای غیبت کند ؟! یا به اسب دیگری تهمت زند ؟!!
هیچ خرسی آتش افروزی کند ؟! یا گرازی خانمان سوزی کند ؟!!!
هیچ گاوی دیده ای کز اعتیاد داده گاو و گاوداری را به باد ؟!!
پس چرا ؟ چرا انسان با عقل و خردآبروی دام و دد را می برد ؟!!
پس بُوَد دیوانه بی آزارتر زان که محروم است از عقل بشر
مولوی استاد حکمت در جهان کرده بس این نکته را شیرین بیان
آزمودم عقل دوراندیش رابعد از این دیوانه سازم خویش را
زین سبب آن کس که می نوشد شراب تا شود لایعقل و مست و خراب
چون شود از عقل و حیلت بی خبربس شرف دارد به شیخ حیله گر

/ 1 نظر / 23 بازدید
پریسا

خیلی خیلی خیلی خیلی ازت ممنونم که بهم سر زدی. اما به حضور سبزتان بازم نیازمندیم. بدو که کلی مطلب جدید دارم